Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

L'Obra Social de ”la Caixa” organitza el I Congrés Nacional del Microcrèdit

Madrid, 9 Març 2005

L’Assemblea General de les Nacions Unides ha designat l’any 2005 com l’Any Internacional del Microcrèdit amb la finalitat de reconèixer i potenciar la contribució d’aquesta eina financera en la lluita per eradicar la pobresa. L’obra Social de ”la Caixa” se suma a la iniciativa organitzant el I Congrés Nacional del Microcrèdit, concebut com una plataforma des de la qual impulsar el coneixement i la utilització d’aquest instrument financer en la lluita contra la desigualtat. Els darrers quatre anys, el volum de microcrèdits socials que s’han concedit a l’Estat espanyol s’ha multiplicat per 40. ”la Caixa”, en el marc del seu compromís amb el desenvolupament de la societat, va ser durant el 2004 l’entitat financera que va destinar més recursos a concedir-ne, amb un volum total de 12,5 milions d’euros.

El I Congrés Nacional del Microcrèdit se celebra a Madrid els dies 9 i 10 de març i compta amb la presidència de SM la Reina.

Amb el títol: “El microcrèdit a Espanya, avui” al llarg de les sessions s’analitzaran, entre altres continguts, els conceptes d’exclusió financera i social, la utilitat dels microfinançaments com a instrument per pal·liar la discriminació, la situació laboral de la dona i la importància de les entitats socials en els sistemes financers d’inclusió.

Els microcrèdits socials es presenten com una alternativa creixent en la realitat de les persones que tenen dificultats per accedir als crèdits tradicionals del sistema financer. A Espanya, el volum de microcrèdits socials concedits per les entitats financeres s’ha multiplicat per 40 en quatre anys escassos. L’any 2001, es van concedir microcrèdits per un import d’1,1 milions d’euros. L’any 2002, la quantitat va pujar fins a 3,7; el 2003 va ser de 22,2 milions i el darrer any es calcula que l’import va superar els 41 milions d’euros.

Entre totes les entitats financeres espanyoles, ”la Caixa” va ser la que va destinar més recursos l’any 2004 a la promoció de microfinançaments. Durant l’exercici passat, ”la Caixa” va aprovar la concessió de 870 microcrèdits socials (sobre un total de 1.052 peticions rebudes) per un import total de 12,5 milions d’euros.

De cara a l’any 2005, l’entitat té previst duplicar els recursos que destinarà al programa amb el finançament de 1.500 nous projectes d’autoocupació.

Les dones i els immigrants, els principals beneficiaris

El programa de microcrèdits de ”la Caixa” considera que és un beneficiari qualsevol persona que, amb l’objectiu de desenvolupar un projecte empresarial d’autoocupació, tingui dificultats per accedir als crèdits habituals que ofereix el sistema financer tradicional, i s’adreça especialment als següents grups de població: llars monoparentals, població immigrada, persones més grans de 45 anys, discapacitats i aturats de llarga durada.

Durant l’any 2004, el 80% dels beneficiaris dels microcrèdits atorgats per ”la Caixa” van ser dones, i els seus projectes d’autoocupació van tenir com a activitats predominants l’obertura d’establiments comercials, l’artesania i la posada en marxa de centres de salut i estètica.

Juntament amb això, en l’apartat dels beneficiaris destaca la notable incidència del programa entre la població immigrada. Prop d’un 20% dels microcrèdits concedits per ”la Caixa” havien estat sol·licitats per persones immigrants, amb una significació especial entre la població d’origen llatinoamericà (argentins i colombians).

Convé destacar, a més, que cadascun dels projectes seleccionats per ”la Caixa” durant el 2004 va representar una mitjana de creació d’ocupació d’entre 2-2,5 llocs de treball per cada microcrèdit concedit.

Vies i criteris de concessió

La concessió de microcrèdits per part de ”la Caixa” es fa a través d’una doble via:
– El programa propi de “Microcrèdits” de l’entitat financera.
– El Programa de Microcrèdits per a Dones Emprenedores i Empresàries, en conveni amb institucions públiques, creat conjuntament i com a iniciativa pionera l’any 2004 per l’Institut de la Dona i l’Obra Social de ”la Caixa”.

La distribució dels 870 microcrèdits facilitats per l’entitat financera l’any 2004 es va articular de la manera següent: 444 es van concedir a través del programa propi i 436 van ser atorgats en el marc del conveni entre ”la Caixa” i l’Institut de la Dona.

Els criteris de valoració utilitzats per ”la Caixa” en l’aprovació dels projectes presentats van ser els següents:
– Situació d’exclusió social i financera del beneficiari.
– Possibilitat de generació d’ocupació del projecte.
– Viabilitat econòmica de la iniciativa.
– Confiança i valoracions de l’entitat social que va actuar com a intermediària en la tramitació del microcrèdit.

Dins del seu programa propi, ”la Caixa” ha signat, fins ara, convenis de col·laboració amb 65 entitats socials de tot el país que actuen d’enllaç entre els beneficiaris finals dels microcrèdits i l’entitat financera. Es tracta d’organitzacions amb experiència en accions d’assistència econòmica o social adreçades a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’ocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

”la Caixa” potencia la seva línia social
La consolidació del programa de Microcrèdits de ”la Caixa” s’emmarca en la voluntat (pròpia d’aquesta entitat) de reforçar l’esperit i els principis fundacionals que van guiar el seu naixement fa més de 100 anys i que compromet el futur de la institució amb criteris de sostenibilitat econòmica que tinguin com a finalitat prioritària la cobertura de necessitats de caràcter social.

El Pla Estratègic de ”la Caixa” 2004-2006 preveu incrementar la seva activitat en els àmbits social, assistencial i de protecció del medi ambient, tot ampliant el nombre de persones i col·lectius que es beneficien de les seves activitats. Durant l’any 2005, ”la Caixa” destinarà a la seva Obra Social 255 milions d’euros, una xifra que representa el 43% del benefici individual de l’entitat.

Les dones maltractades, les persones immigrants i els joves amb dificultats per accedir al món laboral seran alguns dels principals beneficiaris de les accions de l’Obra Social de ”la Caixa” que, a més a més, obrirà noves línies de treball en àrees com ara el foment del voluntariat i la promoció d’habitatges assequibles.

Al llarg de l’any 2004, un total d’11.293.511 persones es van beneficiar de les 12.514 activitats promogudes per l’Obra Social de ”la Caixa”.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades