Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

Nou programa de beques de l'Obra Social de ”la Caixa” per a estudis de postgrau a Espanya

Barcelona, 17 Juny 2005

– Es destinaran 1.800.000 euros a 70 diplomatures de postgrau, màsters o tesis doctorals a tot l’Estat espanyol.

– El programa permetrà ampliar l’expedient acadèmic de les persones que, per motius econòmics o de qualsevol altre tipus, no puguin accedir als estudis de postgrau.

– Un dels objectius és formar professionals de l’àmbit social i assistencial.

– Aquesta iniciativa s’avança al nou espai de titulacions europeu que preveu la Declaració de Bolonya.

Els programes de beques de ”la Caixa” tenen una llarga tradició. Des que es va posar en marxa el 1982, més de 1.800 titulats superiors s’han beneficiat d’aquesta singular iniciativa educativa que permet estudiar a l’estranger. Vint-i-quatre anys després, la Fundació ”la Caixa” dóna un pas més amb un nou programa de beques per cursar estudis de postgrau a l’Estat espanyol. Hi ha quatre raons principals que justifiquen aquest programa: contribuir a la igualtat d’oportunitats a l’hora de fer estudis de postgrau, potenciar els doctorats, avançar-se al nou espai de titulacions europeu, i fomentar l’interès social per les temàtiques que són objecte d’aquesta convocatòria.

Contribuir a la igualtat d’oportunitats

Diversos estudis sociològics indiquen que un sector dels graduats (llicenciats, diplomats i altres) allarguen els estudis reglats amb cursos de postgrau. Aquests estudis s’ofereixen al preu de mercat (costos reals) i els estudiants cobreixen amb les seves taxes el cost total dels diferents programes. Això comporta que només les persones que tenen més possibilitats econòmiques poden allargar la seva formació i, com a conseqüència, tenir un expedient més dilatat que els permeti posicionar-se millor en el mercat de treball. Un programa per a estudis de postgrau permetrà que les persones amb menys recursos puguin ampliar els estudis i preparar-se millor per optar a llocs de treball més qualificats.

Potenciar els doctorats

Un dels reptes principals que planteja el nostre sistema universitari és poder comptar amb els millors estudiants per incorporar-los al món de la investigació. No hi ha cap dubte que els programes de doctorat o tercer cicle constitueixen el millor instrument per a la formació de personal investigador. Un dels problemes que cal resoldre, perquè es considera un obstacle per assolir aquests objectius, és que els doctorands es puguin concentrar en les seves investigacions i reduir de manera sensible la resta d’obligacions de tipus laboral, indispensables per a la subsistència si tenim en compte l’edat habitual d’aquest tipus d’estudiants. Aquesta convocatòria permetrà la redacció de tesis doctorals, en ajudar econòmicament les persones que les preparen.

Avançar-se al nou espai de titulacions europeu tot potenciant que es puguin fer estudis de postgrau

Actualment, els estudis de postgrau, com ara els màsters i altres programes d’especialització, etc., es cursen com a mitjà per adquirir mèrits acadèmics complementaris als estudis reglats. Amb la progressiva creació d’un espai d’educació superior en el marc europeu, gran part dels màsters seran un pas obligat en l’especialització dels itineraris professionals i científics a la universitat. El fet de convocar beques per fer estudis de postgrau inicia un camí que prendrà un nou sentit quan s’estableixi el nou mapa de titulacions universitàries de segon nivell.

L’interès social de les temàtiques objecte de la convocatòria

La decisió de contribuir a formar persones en temes com ara el tractament de la marginació, l’atenció geriàtrica o la resolució de conflictes i la mediació és una aposta decidida per abordar problemàtiques socials que necessiten la investigació (doctorats) i la millor qualificació professional (màsters i altres estudis de postgrau). Juntament amb aquestes qüestions, els estudis en camps de gran interès social, com ara el medi ambient o la innovació tecnològica, són del tot pertinents actualment si considerem els dèficits acumulats que s’observen al nostre país.

Atès el volum i la importància dels ajuts, el programa de beques de ”la Caixa” és el més important entre tots els que són finançats per institucions privades a Espanya i en el conjunt dels països de la Unió Europea. Aquest nou programa potenciarà els estudis de temàtica social, mediambiental o tecnològica, clarament relacionats amb la filosofia de l’Obra Social de ”la Caixa”, que aquest any compta amb un pressupost de 255 milions d’euros i que impulsa de manera significativa els programes d’atenció social.

NOUS AJUTS EDUCATIUS PER A NOVES DEMANDES SOCIALS

Vint-i-cinc beques per a estudis socials i assistencials. Els darrers cinc anys, ”la Caixa” ha incrementat els seus programes socials, una filosofia que queda reflectida clarament en el pla estratègic de l’entitat per al període 2004-2006 i que també es pot comprovar en aquests 25 ajuts que inclouen les temàtiques següents:

– 5 beques per a estudis d’immigració, marginació i exclusió social. Aquest grup de beques entronca de manera directa amb una de les línies seguides per l’Obra Social de ”la Caixa”, que aquest any dedica prop de 8 milions d’euros a la integració d’immigrants i persones excloses, cosa que representa un increment del 72% respecte del pressupost de 2004. L’ampliació del programa d’inserció social de tots aquests col·lectius o la posada en marxa a Internet del portal “Intégrate XXI”, per ajudar els immigrants, només són alguns exemples de l’interès que dedica l’entitat a aquestes qüestions.

– 5 beques per a estudis de geriatria.
Segons una investigació duta a terme per la Fundació ”la Caixa”, l’any 2025 a Espanya hi haurà un 22% de persones més grans de 65 anys. L’envelliment de la població i l’augment de l’esperança de vida fan preveure que es necessitaran més professionals que puguin atendre aquest col·lectiu. ”la Caixa” sempre ha dedicat una atenció especial a la gent gran, i aquest interès es remunta als orígens de l’entitat, al començament del segle XX. Actualment, l’Obra Social de ”la Caixa” compta amb 549 centres per a gent gran a tot Espanya, 73 de propis i la resta en conveni amb diferents administracions públiques. Aquesta xarxa de centres s’incrementarà aquest any amb la creació de tres CentroCaixa més a Bilbao, Sevilla i València.

– 5 beques per a estudis sobre el tractament de les drogodependències, els trastorns alimentaris i la depressió. Aquesta és una de les línies que la Fundació ”la Caixa” potenciarà ben aviat. Aquest any, posarà en marxa un programa pioner sobre trastorns alimentaris. A més a més, a través del seu web Educ@lia, la Fundació ofereix continguts per a nens de 3 a 12 anys amb la intenció d’ajudar-los a adquirir uns hàbits nutricionals saludables. En el terreny de les drogodependències, cal destacar una de les primeres publicacions de la Col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa”, que tracta sobre les actituds, les postures ideològiques i els comportaments de la societat espanyola i la seva relació amb les drogues.

– 5 beques per a estudis de resolució de conflictes i mediació. Aquestes cinc beques estan relacionades amb un nou programa de la Fundació ”la Caixa”. En aquest programa es recull informació i exemples de sensibilització i conscienciació per reduir l’impacte emocional en casos de violència i per facilitar recursos que ajudin a superar el problema.

– 5 beques per a estudis d’economia social. Aquest és un tema transversal que recull diferents àmbits d’intervenció social. Les noves iniciatives necessitaran un gran moviment de voluntariat social, un camp que també ha de formar els seus professionals. En aquest apartat hi entrarien màsters, postgraus i tesis doctorals relacionats amb l’administració d’ONG, la direcció d’entitats sense ànim de lucre o les responsabilitats socials corporatives.

MÉS COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Vint beques per a estudis de medi ambient i sostenibilitat. L’interès per aquestes temàtiques és un altre dels punts fonamentals en el programa de l’Obra Social de ”la Caixa”. Aquest any, l’entitat destina 5,1 milions d’euros a ajuts mediambientals, que equivalen a un augment del 64% respecte del pressupost de 2004. Aquest pressupost permetrà que l’entitat incrementi el seu compromís amb el medi ambient a través d’iniciatives de conservació de sistemes naturals. Es fomentaran les activitats relacionades amb la neteja d’espais naturals i la protecció d’espècies animals.

UNA APOSTA PER LA INNOVACIÓ

Vint-i-cinc beques per a estudis tecnològics. Aquest grup d’ajuts es dedicarà concretament a qüestions relacionades amb les enginyeries i l’arquitectura. La filosofia de l’Obra Social de ”la Caixa” d’apostar per les noves tecnologies com a eina necessària per millorar la vida diària de les persones ha motivat que els estudis tecnològics tinguin un protagonisme especial en el nou programa de beques.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA

Les 70 beques de la Fundació ”la Caixa” per a estudis de postgrau a Espanya hauran de tenir un mínim de 20 crèdits, i s’aprofitaran durant el proper curs acadèmic 2005-2006. Un dels objectius que es persegueixen és fomentar i, alhora, facilitar que els estudiants espanyols puguin fer aquest tipus d’estudis. Per això, podran escollir la universitat de l’Estat que considerin més adequada, independentment del centre en què hagin cursat la llicenciatura i del lloc de residència. D’aquesta manera, el nou programa de beques facilitarà la mobilitat universitària.

Facilitats per als estudiants amb dificultats personals o socials

El programa dedicarà una atenció especial a les persones que es troben en situacions personals o socials amb dificultats especials. Amb aquest intenció, es valoraran sobretot les sol·licituds d’immigrants o fills d’immigrants procedents de països en vies de desenvolupament, de persones amb un grau de minusvalidesa del 33% o superior, de fills de família nombrosa i de gent més gran de 65 anys.

Dotació econòmica

En tots els casos, la beca inclou el preu de la matrícula i les taxes acadèmiques i, en el supòsit que calgui un canvi de residència, l’estudiant comptarà amb un complement econòmic addicional de 600 euros. A més a més, la dotació serà de 300 euros mensuals per als estudis de postgrau a temps parcial i de 600 euros mensuals per als postragus a temps complet i per a les tesis doctorals. Aquestes assignacions mensuals s’iniciaran quan comenci el programa d’estudis, i el període de la beca dependrà de la durada d’aquest programa. Si s’allarga més d’un curs, el becari podrà sol·licitar una pròrroga de la beca, que en cap cas no podrà ser superior a dos anys naturals seguits.

Procés de selecció

Un Comitè de Selecció especialitzat en cadascuna de les àrees presents en la convocatòria mantindrà una entrevista personalitzada amb cadascun dels candidats a la beca. Aquestes entrevistes es faran durant la primera quinzena del mes de setembre. Les sol·licituds, entre el 20 de juny i el 15 de juliol, es poden enviar al Servei de Beques de l’Obra de ”la Caixa” (Avinguda Diagonal, 621, torre 2, planta 8. 08028 Barcelona).

VINT-I-QUATRE ANYS DE BEQUES DE POSTGRAU A L’ESTRANGER

Aquest programa de beques de la Fundació ”la Caixa” es va iniciar el 1982. Des de la primera edició, s’han concedit més de 1.800 beques a titulats superiors de tot Espanya. Només durant el 2004, es van atorgar 130 ajuts més per tal que els universitaris espanyols poguessin ampliar els estudis a l’estranger. La novetat principal d’aquesta última convocatòria va ser la creació d’un nou programa per fer estudis de MBA a Xangai (Xina), del qual es van beneficiar cinc estudiants.

Les beques tenen una durada que oscil·la entre un i dos cursos acadèmics, cobreixen el viatge fins a la universitat escollida, les despeses de matrícula, una assegurança mèdica, l’allotjament i la manutenció. A més a més, en tots els casos els becaris compten amb un assessorament que s’inicia en el moment de concedir la beca, continua durant tota l’estada a l’estranger i es manté quan tornen, un cop acabats els estudis. Tant per la qualitat de l’atenció oferta com per la seva llarga tradició i la inversió que comporten, aquests ajuts de la Fundació ”la Caixa” són uns dels més importants de la Unió Europea dins d’aquest àmbit. Fins ara, s’hi han dedicat 60,3 milions d’euros.

Al llarg de les 24 edicions d’aquest programa de beques, 943 han estat per a estudis als Estats Units, 327 al Regne Unit, 293 a Alemanya, 181 a França, 61 al Canadà, 5 al Japó i 5 més a la Xina. Per centres acadèmics, la Universitat de Colúmbia ha estat la que ha rebut un nombre més alt de becaris de ”la Caixa”, un total de 92, seguida de la Universitat de Harvard, amb 75, el Massachusetts Institute of Technology, amb 60, la Universitat de Stanford, amb 51 becaris, i la London School of Economics, amb 42 més.

Per especialitats acadèmiques, els enginyers han estat els que s’han beneficiat més d’aquests ajuts de la Fundació ”la Caixa”. Un total de 178 dels becaris han estudiat enginyeria a l’estranger. Després d’aquests, 172 més van optar per l’administració d’empreses, 142 pel dret, 125 van estudiar medicina i 114, economia. Al llarg de les 23 convocatòries hi ha hagut espai per a tota mena de disciplines acadèmiques. L’antropologia, la música, les ciències ambientals o la museologia en són algunes.

Més informació: www.fundacio.lacaixa.es

Notícies relacionades