Tornar Tornar

Compartir-ho

Imprimir la notícia

”la Caixa” presenta una guia per fomentar el voluntariat corporatiu en les empreses

Barcelona, 29 Setembre 2006

L’acció social interessa la major part dels ciutadans perquè tots vivim prop de persones amb dificultats a qui ens agradaria ajudar. A més, un dels principals actius de qualsevol empresa és el seu equip humà. Per això l’Obra Social ”la Caixa”, atenta a les necessitats de la societat actual, desenvolupa el seu programa de voluntariat amb dos objectius concrets: donar suport a les entitats socials que treballen amb voluntaris per tal que optimitzin els seus recursos humans i materials i els sistemes de gestió; i incentivar i mobilitzar els 25.000 treballadors del grup ”la Caixa” i el personal jubilat per dur a terme accions de voluntariat.

Nova Guia per promoure el voluntariat des de l’empresa

L’enfocament basat en la responsabilitat social de l’empresa (RSE) s’ha posat de moda durant els últims anys. La RSE defensa una idea d’organització com a conjunt de persones que interactua en la societat i fa compatibles els principis de responsabilitat i rendibilitat, humanitat i competitivitat en el desenvolupament de les seves funcions.

L’Obra Social ”la Caixa” promou fa un any el voluntariat social entre els 25.000 treballadors del grup ”la Caixa”, tot donant suport a la creació d’associacions de voluntaris integrades per empleats de l’entitat, en actiu i jubilats, en totes les províncies espanyoles.

Fruit d’aquesta experiència, l’Obra Social ”la Caixa” ha presentat avui a Madrid la Guia per promoure el voluntariat des de l’empresa, amb la qual vol animar i orientar les empreses perquè fomentin el voluntariat entre els seus treballadors. La guia s’adreça a tots els directius i responsables d’àrees funcionals que tinguin responsabilitat sobre els empleats i vulguin incentivar la seva participació en accions de voluntariat com a element de desenvolupament personal i cohesió corporativa. L’acte ha estat presidit per Josep F. de Conrado, director executiu de l’Obra Social ”la Caixa” i director general de la Fundació ”la Caixa”; Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç, Navegació i Indústria de Barcelona; Francisco Abad, director general de la Fundació Empresa y Sociedad i María José Subiela, directora del Programa ENGAGE, Business in the Community

Un dels aspectes més destacables d’aquesta guia és que no està adreçada exclusivament a grans empreses, sinó que la pot fer servir qualsevol tipus d’organització, ja que el voluntariat empresarial s’entén com una qüestió de voluntat i no de mida.

La publicació aplega nombroses i diverses experiències de voluntariat d’empreses espanyoles i detalla els passos que s’han de fer, els consells i les claus per garantir l’èxit en el procés d’implementació d’un programa de voluntariat empresarial. En aquest sentit, la guia suggereix diferents modalitats i activitats per escollir, exposa la visió del voluntariat des de l’òptica del treballador voluntari, aporta fitxes amb qüestionaris i llistes de control per orientar els coordinadors d’aquests programes, i detalla els possibles riscos inherents a la fase d’implementació.

La guia està estructurada en cinc apartats, i repassa els aspectes més destacats del nou enfocament de la responsabilitat social de l’empresa, l’estat de la qüestió a escala nacional i internacional, les característiques i tipologies del voluntariat empresarial, els passos que s’han de fer per implantar el voluntariat en una empresa, el perfil i les motivacions del treballador voluntari, i adjunta fitxes per orientar en el desenvolupament i el seguiment del voluntariat.

1.- El primer apartat analitza els reptes i les característiques de l’enfocament de la responsabilitat social de l’empresa, configurada com un procés obert i dinàmic que replanteja el paper de l’empresa en la societat del segle XXI. Així mateix, en aquest capítol es donen a conèixer diferents instruments de gestió per ajudar les empreses a implantar la RSE en les seves organitzacions.

2.- En el segon apartat de la guia es fa un recorregut per la situació del voluntariat empresarial a escala internacional, i es destaca que a Europa és un fenomen de creació recent sobre el qual encara no hi ha excessives dades. No obstant això, s’esmenten el Regne Unit i els Estats Units com a països de referència a l’hora d’analitzar aquest fenomen.

3.- El tercer capítol analitza el voluntariat empresarial, tant els seus orígens com les seves característiques, i exposa els avantatges que comporta per a les empreses, ja que contribueix a fer que els treballadors desenvolupin competències i habilitats com ara el lideratge, la iniciativa pròpia, la creativitat i el treball en equip. A més, classifica les tipologies de les diferents possibilitats de voluntariat empresarial tot donant exemples d’empreses que les apliquen.

Tanmateix, a part d’oferir beneficis a l’empresa, el voluntariat té efectes positius en els treballadors, perquè reforça el seu desenvolupament en diferents competències; alguns dels seus efectes són que fomenta la solidaritat, l’empatia interdepartamental i el treball en equip, fa pujar la moral i l’autoestima dels empleats i repercuteix no només en l’empresa sinó també en les seves llars i els seus cercles socials.

4.- El quart apartat de la guia detalla els passos d’implementació del voluntariat empresarial en qualsevol organització, a més de les estratègies que s’han d’aplicar i els condicionants o factors de risc. Entre les claus per aconseguir que aquest tipus de programes tinguin èxit, trobem un diagnòstic intern i extern previ, la implicació de l’alta direcció i del departament de Recursos Humans, la institucionalització del voluntariat en l’estructura, la participació efectiva dels treballadors i el seu reconeixement, entre d’altres.

5.- El cinquè apartat reflecteix la visió del voluntariat empresarial des de l’òptica del treballador voluntari tot exposant les seves motivacions, ja que la identificació dels motius pels quals un treballador decideix col·laborar de manera voluntària en un projecte es considera essencial per poder triar la fórmula d’implicació escaient i potenciar la iniciativa, a més dels perfils de persones necessàries per a cada tipus de voluntariat.

Per acabar, la guia aporta fitxes extraïbles amb qüestionaris i llistes de control per utilitzar i orientar els directius i responsables d’acció social en el disseny, desenvolupament i seguiment dels programes de voluntariat empresarial.

Una aposta pel voluntariat corporatiu

El programa de voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa”, que es va iniciar fa un any, ja disposa de 44 associacions de voluntaris que cobreixen 46 províncies espanyoles. Ja hi participen uns 1.400 voluntaris.

En aquesta etapa inicial, les accions que han obtingut més suport per part dels treballadors de ”la Caixa” han estat les de voluntariat social, i destaquen especialment les activitats adreçades a acompanyar infants hospitalitzats, fer classes d’integració per a immigrants, atendre persones sense llar o fer voluntariat de gestió en tasques d’administració i organització interna d’associacions sense ànim de lucre.

A més, amb aquesta línia d’actuació, ”la Caixa” posa a disposició de les entitats persones formades en àrees de gestió en les quals les associacions necessiten personal especialitzat per reforçar la seva estructura i enriquir la seva capacitat d’actuació.

”la Caixa” va néixer com a entitat financera fa més de cent anys amb la finalitat de prestar serveis financers als ciutadans i revertir part dels beneficis d’aquesta activitat en forma d’accions socials. A través del nou programa de voluntariat, l’entitat financera persegueix la implicació del seu personal en accions que aporten una millora a la vida col·lectiva.

Notícies relacionades