Termes i condicions d’ús del lloc web de la Sala de premsa de la Fundació Bancària ”la Caixa”

Els termes i condicions d’ús que s’indiquen més endavant regulen l’accés al lloc web de la Sala de premsa de la Fundació Bancària ”la Caixa”, accessible des de l’adreça premsa.lacaixa.es, i també l’ús dels signes distintius, imatges i, si és el cas, materials de treball que la Fundació Bancària ”la Caixa” posa a disposició dels usuaris d’aquest lloc web.

S’entén per usuari del lloc web de la Sala de premsa de la Fundació Bancària ”la Caixa” tota persona física o jurídica que hi accedeixi, sense que necessàriament hagi descarregat continguts del lloc web.

L’acceptació d’aquests termes i condicions d’ús en cada una de les descàrregues dels continguts suposa l’adhesió plena i sense reserves.

 

  1. Normes d’accés, ús i seguretat del lloc web de la Sala de premsa de la Fundació Bancària ”la Caixa”

L’accés als continguts queda reservat a mitjans de comunicació, proveïdors i altres col·laboradors de la Fundació Bancària ”la Caixa”, sempre que calgui a causa dels serveis que hagin de prestar o de l’àmbit de col·laboració pactat. En cada descàrrega de contingut l’usuari ha d’acceptar aquestes condicions d’ús dels continguts.

D’altra banda, a alguns continguts els poden ser aplicables restriccions addicionals que s’indicaran mitjançant un avís situat en un lloc visible de la Sala de premsa en què figuri el contingut en qüestió. Aquestes restriccions també s’entenen acceptades sense reserves per l’usuari en el moment que descarrega el contingut que afecten.

  1. Termes d’ús dels materials del lloc web de la Sala de premsa de la Fundació Bancària ”la Caixa”

Les imatges (fotogràfiques i audiovisuals) són propietat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, o bé l’entitat en té les llicències d’ús oportunes.

En queda restringit l’ús a mitjans de comunicació, proveïdors o altres col·laboradors amb finalitats informatives o divulgatives.

L’ús dels continguts és gratuït per a l’usuari, que en cap cas no pot llicenciar, cedir ni comercialitzar de cap manera els continguts descarregats d’aquest lloc web.

Queda expressament prohibit alterar les imatges o qualsevol altre contingut, adaptar-los o fer-hi qualsevol altra modificació sense l’autorització prèvia i expressa de la Fundació Bancària ”la Caixa”. En cap cas no es poden fer servir imatges fotogràfiques o audiovisuals que no estiguin publicades en cada moment, per la qual cosa l’usuari ha de verificar en el moment d’emprar les imatges o els continguts audiovisuals si la Fundació Bancària ”la Caixa” encara els manté publicats al lloc web.

És obligatori fer constar els crèdits de la imatge.

Per gestionar autoritzacions addicionals o informar-se sobre altres possibles usos, cal adreçar-se a [email protected].

 

  1. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements que estan continguts al lloc web, com ara marques, noms comercials, fotografies, obres audiovisuals, dibuixos o documents, tinguin la forma de representació que tinguin, són propietat de la Fundació Bancària ”la Caixa”, o bé l’entitat ostenta les llicències necessàries en cada cas per utilitzar-los, reproduir-los, distribuir-los o bé fer-ne comunicació pública. No es permet la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els elements esmentats fora de l’àmbit per al qual es concedeix l’autorització. Fer-ne ús fora del que preveuen aquests termes i condicions queda estrictament prohibit.

  1. Responsabilitat

La Fundació Bancària ”la Caixa” no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats amb virus informàtics o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador.

L’incompliment d’aquests termes i condicions d’ús per part de l’usuari comportarà la revocació immediata de l’autorització que hi hagués concedit la Fundació Bancària ”la Caixa” per accedir al lloc web, sens perjudici de les responsabilitats que se li puguin exigir, tant contractualment com extracontractualment, amb motiu d’una possible infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de la Fundació Bancària ”la Caixa” o de tercers.

  1. Terminació de l’autorització

La Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret de donar per acabat l’accés de l’usuari quan tingui coneixement que ha incomplert o que incompleix de manera reiterada aquests termes i condicions d’ús o qualsevol de les normes de funcionament que pogués establir.

  1. Modificació de les condicions

La Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret de modificar unilateralment i en qualsevol moment aquests termes i condicions d’ús, que entraran en vigor la data en què es publiquin.

Recomanem que accedeixi periòdicament a l’enllaç “Condicions d’ús” amb la finalitat de conèixer-les i verificar-ne el compliment.

  1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquests termes i condicions d’ús es regeixen i s’han d’interpretar d’acord amb el dret espanyol. Per exercir qualsevol acció, excepció o incidència que pugui correspondre als usuaris o a la Fundació Bancària ”la Caixa” per raó d’aquests termes i condicions d’ús o per les lleis que els siguin aplicables, tant substantives com de procediment, els intervinents se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia al propi fur i domicili si fossin uns altres.

Última actualització: novembre del 2019